• Kolodvorska ulica 1 a, 8270 Krško
  • 041 760 702
  • mesar1980@gmail.com

 

SUHA KLOBASA

 
 Mesnine Mlakar - Suha klobasa